News and Events

On this page, you will find news from project and invitations to events.


Nätverksträff för kunskapsutbyte i Stockholm!

I mars 2024 samlades forskargruppen, referensgruppen och fallstudierepresentanter för projektet för att stämma av projektets utveckling och presentera resultat. Kunskapsutbyte är en central del av projektet, med syftet att dela erfarenheter och kunskap mellan aktörer i lokalt drivna och ägda energiprojekt.

Vi började skissa på handboken som kommer att levereras i slutet av detta år. Handboken tillsammans med policyrekommendationer, inriktade på lokal, regional, nationell och EU-nivå, ska öka kunskapen om lokalägda energisystem som en del i omställningen till hållbara energisystem och positivt främja lokalt ägd energi.

Digitala storymaps lanserade från projektet

ELO kommer presentera fem fallstudier från lokalägda energisystem - här är de första tre! Hur kan lokalt ägande organiseras för att stödja en hållbar energiomställning? Vilka utmaningar och potentiella lösningar finns på plats? Vi utforskar energiformer, ägandeformer och presenterar lärdomar, läs mer om dem nedan!

Inkluderande grön omställning genom vind på Bornholm

Medborgare på Bornholm, Danmark, försöker etablera en lokalt ägd vindkraftverk nära kusten (100 MW). för en hållbar framtid och ett socialt hållbart samhälle. I vår storymap kan du läsa om stegen initiativtagarna tog för att komma igång, problemen de stötte på, och deras lärdomar.

BRF som energiprojekt: solpaneler och energiprojekt i Igelbodaplatån, Nacka 

I Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm, har bostadsrättsföreningen Igelbodaplatån minskat sin energiförbrukning avsevärt. Genom att installera bergvärme, solpaneler och nya fönster har man inte bara gett föreningen energiklass C utan också sänkt energikostnaderna för hyresgästerna avsevärt. Imponerande nog rankades Igelbodaplatån som Sveriges 52:a största solenergiproducent 2021 och producerar upp till 500 000-540 000 kWh per år.

Småskalig vattenkraft iVärmland, initiativet DAMM/KRAFT

I Värmland har vi besökt Henrik Nissers gård i Alstrum som använder småskalig vattenkraft! Små vattenkraftverk är viktiga i Sveriges energilandskap, särskilt i regioner som Värmland. Eftersom Sverige måste uppfylla EU:s nya miljöregler står dessa små anläggningar inför stora förändringar. Upptäck hur använder dessa små kraftverk anävnds för att driva inte bara sin egen gård utan också för att ge el till hus i närheten - ett exempel på lokal energilösning.


Kan lokalt ägandeskap underlätta övergången till gröna energisystem? Högaktuellt forskningsprojekt kartlägger möjligheter och utmaningar

Intresset för energifrågor och framförallt en omställning till en mer hållbar energiproduktion är större än någonsin och många privatpersoner, kommuner, städer, företag och bostadsbolag frågar sig hur man kan säkra elproduktionen med lokala krafter. Projektet Lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem undersöker hur lokalt engagemang kan underlätta omställningen till en grön energiproduktion.


– Målet är att bilda oss en god förståelse för komplexiteten och potentialen som lokalt ägandeskap i omställningen till en grön energiproduktion för med sig, säger Senior Research Fellow Elin Slätmo på Nordregio.

Slätmo berättar att syftet med projektet är att presentera olika slags former av lokala energiprojekt på flera håll i Sverige, samt att undersöka hur lokalt ägandeskap kan organiseras för att främja övergången till mer hållbara energisystem. Uppsala universitet och Nordregio jobbar tillsammans i projektet och finansieringen kommer från Energimyndigheten.

Projektet är högst aktuellt och det är därmed viktigt att kartlägga möjligheterna och riskerna som lokala initiativ kan medföra. I projektet ingår en referensgrupp vars uppgift är att säkra projektets relevans och aktualitet i det svenska samhället, och referensgruppen består av personer med insikt och engagemang i frågor om hållbar energiomställning. En av referensgruppens medlemmar är Anna Bäckstäde som jobbar som energi- och klimatrådgivare på Energicentrum Gotland. Bäckstäde hjälper både privatpersoner och organisationer att hitta lösningar för att spara energi och minska sina utsläpp av klimatgaser.

Har du sett ett skifte i människors beteende - upplever du att de är mer intresserade av att satsa på gröna energikällor?

– Absolut! Jag hade precis en solcellsinstallatör hemma hos mig och fick då veta att antalet installationer de utför ökat med 100 procent. Jag får även många förfrågningar kring småskalig vindkraft och folk är väldigt intresserade av att hitta andra energikällor då elpriset är högt. Man kan konstatera att efterfrågan på grön energi är mycket stor.

På Gotland vill folk ofta konsultera Bäckstäde i frågor kring värmesystem. Villaägare funderar på vad de kan ersätta sin gamla vedpanna med, och i många fall kan den delvis ersättas av en värmepump. Berg- och jordvärme intresserar också.

Lokala initiativ inom ramen för en grön omställning förekommer på flera håll i Sverige - och ett exempel från Gotland som Anna Bäckstäde lyfter upp är samarbetsprojektet Austerland Energi som med hjälp av ny teknik och lokal samverkan arbetar för en smart energiomställning. Målet är ett lokalt, andelsägt energisystem där man fasar ut fossila bränslen och kraftigt minskar koldioxidutsläpp från lantbruk, godstransporter och lokalbefolkningens resande.

Även om intresset för en grön omställning växt under de senaste åren och många engagerar sig i att hitta nya lösningar, finns det några hinder, berättar Anna Bäckstäde.

– Vi har väldigt långa väntetider för solcellsinstallationer på Gotland, och det är även svårt att få tag på en del material som behövs. Väntetiden kan uppgå till sex månader eller ett helt år.

Projektet Lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem är fortfarande i sin början och fem fallstudier genomförs under de kommande åren.

Möt projektets forskare

Johanna Liljenfeldt 
Energifrågan berör oss alla i vår vardag - nu kanske mer påtagligt än på länge. Trots det så har många av oss hittills haft ganska begränsad kunskap och möjlighet till engagemang och inflytande i den här frågan. Det jag tycker är spännande med det här projektet är att hitta vägar som öppnar upp energiomställningen för gemene man och som möjliggör att fler kan påverka riktningen för både sin egen energianvändning och samhällets energiomställning som helhet.

Elin Slätmo
Lösningar för hur vi äger och får inflytande i frågor om den energi vi använder är intressant att undersöka för att tillgodose en socialt hållbar energiförsörjning, där fler får vara med och påverka. Organisationsformer och lösningar från de pågående initiativ vi undersöker i projektet kan användas som inspiration för att främja en energiomställning i större skala. I projektet blandar vi forskning i form av litteraturgenomgångar och fältstudier med kommunikation i läronätverk, det tror jag är ett av projektets styrkor.Reference group meeting #2 in Stockholm

26-27 April 2022, the research team arranged a lunch-to-lunch meeting with the reference group in Stockholm at Nordregios premises on Skeppsholmen. It was the second time the reference group met, but the first time physically which added an extra layer of knowledge exchange and relation building between research, policy, society and business actors in the project. It also enabled anchoring the project of locally owned energy in ongoing initiatives and needs that have arisen since last meeting in November 2021. To contextualise the Swedish focus of the project in the international research, Johanna Liljenfeldt presented preliminary results from the literature review of locally owned energy.

The reference group member Ewa Engdahl from Coompanion presented about cooperations and how to distinguish from limited companies, and ways to potentially further develop these forms of companies and organization to suit the establishment of locally owned energy. These two presentations were the foundation for discussing potential cases, questions to address through the case studies, and the structure and content of a practitioners’ guide that aim to provide knowledge on how to enable and create more locally owned energy solutions. We also had the time to walk across town for a lovely dinner at the restaurant Knut. The next reference group are planned to take place in June 2023. At that point case studies will have been conducted and the first meeting in the knowledge exchange network on locally owned energy will have taken place.


UppTalk 29 March: Local communities need local energy production

There is a need to promote locally-owned energy projects in Sweden. The EU emphasizes this as a key to the sustainable energy transition. In this week’s UppTalk, Johanna Liljenfeldt (Uppsala University) and Elin Slätmo (Nordregio) will talk about how to increase successful local ownership of energy by sharing knowledge, and studying opportunities, risks and the values of local energy ownership for local communities across Sweden. The session in UppTalk is based on the project Local ownership in transitions towards sustainable energy systems (Lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem), funded by the Swedish Energy Agency (Energimyndigheten).

UppTalk Weekly is a popular science seminar series by Uppsala University. The recording is available on Youtube (in Swedish):


Energy and Local Ownership (ELO) met with the reference group

The research group in the Uppsala university/Nordregio collaboration Energy and Local Ownership (ELO) arranged the first reference group meeting as a hybrid lunch-to-lunch event November 30 to December 1. This for the project with the formal name “Lokalt ägandeskap i omställningen till hållbara energisystem” financed by Energimyndigheten, the research program MESAM. It was our first milestone in the project, and we managed it well together!

We got new input about how to define local ownership, and what is on the agenda regarding energy in Sweden and Denmark, for instance the tax rules that are perceived as a hinder to energy community developments in Sweden, new understandings about energy governance, and that local ownership definitely is a topic in both urban and rural areas, although rural areas might have more negative environmental impacts due to the scale of the energy facilities located there.  We hope the reference group ensure that the project is relevant and timely. The next meeting will be in April 2022. Then we aim to have developed a typology to help us choose the right case studies.


Official kick-off meeting                    

20-21 September the official kick-off meeting for the project "Local ownership in transitions towards sustainable energy systems" took place. The meeting was organized by Johanna Liljenfeldt and Charlotte Flodin at Uppsala University campus Gotland. The team from Nordregio: Elin Slätmo, Johannes Lidmo and Louise Vestergård traveled to Gotland to participate in the meeting, while Pipsa Salolammi and Elin Cedergren participated online. We understood that the weather was poor in Stockholm, this was not the case in Gotland. The one-and-a-half-day kick-off meeting included among others a step-by-step run-through of the three-year project, discussions about who to invite as reference group members, a workshop on local ownership, technical problems, conversations about communication activities, dinner at Creperiet in Visby with apple cider and galettes, and brain-twisting to find a good and suitable abbreviation.

For the rest of the year, the project will have two central activities: to start working on the literature review on local ownership in the energy transition and have the first reference group meeting which will take place in November at Skeppsholmen!

Enjoy sounds of late autumn in Almedalen, Gotland, here.